اعضای هیات مدیره

محمد باقری هره دشت

رئیس هیات مدیره

حسین نصیری کامران

نائب رئیس

جعفر قلی نژاد طولارود

مسئول مالی

محمدرضا یوسف پور

دبیر

فرزین فانی

عضو اصلی

سیده نفیسه عمرانی سیگارودی

بازرس

مهدی ملکی راد

بازرس