برگزاری اولین جلسه کمیسیون حقوق عامه استانی

برگزاری اولین جلسه کمیسیون حقوق عامه استانی

اولین جلسه کمیسیون حقوق عامه استانی مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در استان گیلان با حضور اعضا برگزار شد و نماینده مرکز کارشناسان آقای مهدی شادمند به عنوان رئیس کمیسیون و نماینده مرکز وکلا آقای حسین برومند به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.