جلسه توجیهی و بحث و تبادل نظر در امور کارشناسی حوزه های منابع طبیعی گیلان

جلسه توجیهی و بحث و تبادل نظر در امور کارشناسی حوزه های منابع طبیعی گیلان
بحث و تبادل نظر در امور کارشناسی حوزه های منابع طبیعی استان گیلان با حضور حجت الاسلام والمسلمین رضا زاده ریاست محترم شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر گیلان

جلسه توجیهی و بحث و تبادل نظر در امور کارشناسی حوزه های منابع طبیعی استان گیلان با حضور حجت الاسلام والمسلمین رضا زاده ریاست محترم شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر گیلان بین کارشناسان مرکز و کانون در محل مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان مورخ 1402/11/26