رونمایی از سامانه ثبت فیش های حق الزحمه کارشناسی

رونمایی از سامانه ثبت فیش های حق الزحمه کارشناسی
سامانه ثبت فیش های حق الزحمه کارشناسی توسط مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان راه اندازی گردید.

سامانه ثبت فیش های حق الزحمه کارشناسی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان در مراسمی با حضور اعضای هیات مدیره و بازرسین رونمایی گردید.سامانه مذکور پس از پایش سامانه های موجود،آسیب شناسی و انجام اصلاحات در اختیار کارشناسان قرار گرفت.از این پس کارشناسان محترم می توانند فیش های حق الزحمه که به حساب مرکز واریز گردیده را در سامانه مربوط ثبت نموده و نیاز به تحویل فیش به صورت حضوری نمی باشد.
امکان بارگذاری فیش های کارشناسی با انواع فرمت ها،تسهیل بارگذاری فیش های هیاتی، کاربری آسان سامانه ،امکان جستجوی نام ارجاع کننده فیش و نام و نام خانوادگی کارشناسان هیاتی و نمایش تاریخ پرداخت فیش در سابقه کارشناس از مزیت های سامانه جدید مرکز می باشد.