برگزاری دوره آموزشی تخصصی کارآموزان کارشناسی 1399

برگزاری دوره آموزشی تخصصی کارآموزان کارشناسی 1399
برگزاری دوره آموزشی تخصصی کارآموزان کارشناسی سال ۱۳۹۹ رشته های تعیین نفقه، راه و ساختمان، حسابداری و حسابرسی، کشاورزی و منابع طبیعی، امور ثبتی و نقشه برداری، امور وسائط نقلیه موتوری زمینی( تصادفات)

برگزاری دوره آموزشی تخصصی کارآموزان کارشناسی ۱۳۹۹ رشته های تعیین نفقه، راه و ساختمان، حسابداری و حسابرسی، کشاورزی و منابع طبیعی، امور ثبتی و نقشه برداری، امور وسائط نقلیه موتوری زمینی( تصادفات) در تاریخ 6 و7 بهمن ماه 1401 در محل دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان