تقدیر و تشکر از رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان

تقدیر و تشکر از رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان
تقدیر و تشکر از رئیس مرکز کارشناسان رسمی گیلان در اولین گردهمایی سراسری تخصصی روسای مراکز کارشناسان رسمی دادگستری کشور به عنوان استان برتر در حوزه آموزش و مهارت افزایی کارشناسان و کارآموزان